Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš
Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie oznamu v rozhlase počas pracovnej doby 2.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie hráme jubilantom počas pracovnej doby 4.-  € / 1 hlásenie

Prenájom verejného priestranstva :

V centre obce 2,- €

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom : 

Rodinné oslavy 25.- € / akcia
Smútočná hostina 15.- € / akcia
Reklamná akcia  15.- €/ hodina

Prenájom domu smútku : 

S chladiacim boxom do 3 dní 15.- €
Bez chladiaceho boxu /len na obrad/ 10.- €

 

Prenájom hrobového miesta: 

Už osadené hroby (staré hroby) 

Jedno hrob 10,- € / 10 rokov
Dvoj hrob 20,- € / 10 rokov
Detský hrob 5,- € / 10 rokov

Novoosadené hroby

Jedno hrob 40,- € / 10 rokov
Dvoj hrob 100,- € / 10 rokov
Malotraktor – za účelom prevozu

10.- € / za každú začatú hodinu

Prevoz môže vykonať len náš pracovník  určený starostom.

Potvrdenia  rôzneho druhu

2.- €

Potvrdenia  účasti  na  pohrebe

bez poplatku

Občania /mesiac

1,50 € / mesiac

Právnické osoby / m3/podľa vodomeru

0,72 €

Vyvesené na obecnej tabuli dňa 15.12.2016
Zvesené z obecnej tabule dňa 30.12.2016
Sadzobník je platný od 01.01.2017